Granice?

Nigdy żadnej nie

widziałem,

ale słyszałem,

że istnieją w umysłach

niektórych ludzi.

Thor Heyerdahl

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne obejmuje zagadnienia właściwie z każdego zakresu naszego życia. W tej dziedzinie głoszę zasadę, iż lepiej i taniej jest dla klienta skorzystać z moich usług przed podjęciem działań niż później – gdy konieczne jest radzenie sobie ze skutkami decyzji podjętych bez konsultacji ze specjalistą takim jak radca prawny czy adwokat.

Nie boję się wyzwań związanych z nowymi projektami. W szczególności świadczę pomoc prawną w zakresie:

 • roszczeń związanych z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowań z tym związanych, kar umownych;
 • roszczeń związanych z odszkodowaniami od firm ubezpieczeniowych, zadośćuczynieniem za doznane krzywdy, zwrotem kosztów leczenia, rentą i odszkodowanie.
 • prawa rzeczowego, dotyczące własności, służebności, współwłasności, użytkowania, zastawu, posiadania i jego naruszenia,
 • umów np. sprzedaży, najmu, zlecenia, dzierżawy, darowizny,
 • spraw o zapłatę,
 • ochrony prawa własności, posiadania i użytkowania,
 • znaków towarowych i ich rejestracji,
 • egzekucji należności,
 • prawa spadkowego, m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, odrzucenia spadku, spraw o zachowek, spraw dotyczących testamentu.

Upadłość konsumencka
Świadczę profesjonalną pomoc w zakresie kompleksowej obsługi Klientów, którzy chcą uzyskać ochronę przed wierzycielami w ramach tzw. Upadłości konsumenckiej. Z doświadczenia mogę stwierdzić, iż w życiu każdemu może powinąć się noga jednak nawet najbardziej beznadziejne sytuacje po dokładnej analizie znajdują swoje rozwiązanie – choć może ono wymagać wyrzeczeń, sporej konsekwencji w działaniu i czasu. W trudnych sytuacjach warto rozważyć podjęcie działań w celu uzyskania upadłości konsumenckiej. Uzyskanie przed Sądem takiej ochrony pozwala na oddłużenie osoby niewypłacalnej – konsumenta na co pozwala umorzenie całości lub części jego zobowiązań w stosunku do wierzycieli.

PRAWO KARNE I KARNO-SKARBOWE

Jestem obrońcą. W sprawach karnych posiadam takie same uprawnienia jak adwokat. Podobnie jak adwokat bronię Klientów we wszelkich sprawach karnych w tym także przestępstw i wykroczeń,  które dotyczą  wypadków komunikacyjnych, bójek i pobicia,  oszustw, łapownictwa, fałszowania dokumentów, przestępstw gospodarczych, przekroczenia uprawnień,  przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu  czy przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Pomagam także osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw karno – skarbowych.

Jak adwokat zapewniam obronę na każdym etapie  postępowania  karnego w tym także w postępowaniu prowadzonym przed Policją, Prokuraturą i organami karno – skarbowymi. Bronię Klientów  w toku postępowania przed Sądem  na terenie całego kraju. Reprezentuję mocodawców także na etapie postępowania wykonawczego w tym w zakresie przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy też  odroczenie wykonania kary itp.

W sprawach karnych jestem nie tylko obrońcą – pełnię także funkcję pełnomocnika osób pokrzywdzonych przestępstwem starając się  zapewnić ochronę ich praw w toku postępowania karnego zarówno przed Sądem jak i w czasie postępowania przed organami ścigania.

W sytuacji gdy Klient jest pozbawiony wolności podobnie jak adwokat spotykam się z nim w areszcie śledczym albo zakładzie karnym.

PRAWO RODZINNE

Podobnie jak adwokat świadczę pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli Klient wyraża taką wolę prowadząc sprawę  szykuję wszelkie pisma procesowe i występuję w imieniu Klienta na przed Sądem na rozprawie.  Reprezentuję moich klientów w szczególności w następujących sprawach:

 • alimenty: alimenty na rzecz dziecka, alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie, alimenty rzecz na innych członków rodziny,
 • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku małżeńskiego oraz rozliczenia między małżonkami,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • uznanie dziecka, unieważnienie uznania,
 • egzekucję alimentów,
 • zabezpieczenie alimentów w trakcie postępowania sądowego,
 • podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie rodziny zastępczej,
 • opiekę lub kuratelę,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • przymusowe leczenie odwykowe i leczenie psychiatryczne.

ODSZKODOWANIA

Świadczę profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionej szkody nie tylko z umów ubezpieczenia ale także bezpośrednio od sprawców szkody.

Reprezentuję moich mocodawców w sporach z  zakładami ubezpieczeń oraz ze sprawcami szkód  zarówno na etapie polubownym jak i w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych.

Skutecznie dochodzę roszczeń z tytułu:

 • szkód komunikacyjnych w tym szkód w pojeździe: z ubezpieczenia OC, z ubezpieczenia autocasco wraz z roszczeniami towarzyszącymi dotyczącymi np. utraconych dochodów, dodatkowych kosztów związanych ze szkodą jak np.  koszt najmu pojazdu zastępczego, itp.;
 • szkód osobowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, wypadkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego itp.;
 • szkód majątkowych: w budynkach, mieniu ruchomym, spowodowanych wadliwym produktem, utracone dochody
 • szkód medycznych – z tytułu błędów lekarskich
 • odszkodowania za wypadek przy pracy

Jeżeli  to Ty jesteś sprawcą szkody i chcesz porady aby uchronić się przed skutkami swego działania – skontaktuj się ze mną postaram się zaradzić Twoim problemom.

PRAWO GOSPODARCZE

Świadczę profesjonalną pomoc w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. Skutecznie udaje mi się rozwiązywać problemy przedsiębiorców jednak szczególną wagę przykładam do tego aby takich problemów po prostu nie mieli co jest możliwe jedynie gdy przedsiębiorcy konsultują się z prawnikiem przed podjęciem określonych działań biznesowych. Pomagam także w przebrnięciu przez wszelkie zawiłości  formalne związane z prowadzeniem biznesu. Do zakresu świadczonych przeze mnie usług należą w szczególności :

 • sporządzanie umów, opinii i analiz prawnych,
 • bieżąca obsługa prawna firm, w zakres której wchodzi m.in.: opiniowanie umów, zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami oraz ochrona prawna wobec działań i zaniechań innych podmiotów w tym dochodzenie roszczeń wobec kontrahentów,
 • udział w posiedzeniach organów spółek a także udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • przygotowywanie  aktów wewnętrznych spółki takich jak : regulamin zarządu czy rady nadzorczej,  uchwał, protokołów posiedzeń, zarządzeń i pism organów spółki,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym zarówno  wierzycieli jak i dłużników,
 • windykacja należności,
 • ochrona przed wierzycielami,
 • przygotowanie  postępowania upadłościowego Klienta

Jako radca prawny – podobnie jak adwokat mogę występować w charakterze obrońcy członków organów spółek lub ich pracowników w sytuacji skierowania przeciwko nim działań przez organy ścigania w tym organy w postepowaniach karno – skarbowych. W takich sytuacjach służę pomocą m.in. poprzez udział jako obrońca w  postępowaniu karnym przed sądem a także, na etapie postępowania przygotowawczego – biorę udział w przesłuchaniu Klienta i uczestniczę  w negocjacjach w jego imieniu (np. w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej – jeśli razem z Klientem uznamy to za korzystne).

PRAWO PRACY

Świadczę profesjonalną pomoc w zakresie wszelkich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy.  Moimi Klientami są zarówno pracownicy jak i pracodawcy. W szczególności we wskazanym zakresie zajmuję się reprezentowaniem Klientów w sprawach o:

 • przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
 • ustalenie wypadku przy pracy i odszkodowanie, zadośćuczynienie za jego skutki
 • odprawy i inne świadczenia pracownicze,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i inne świadczenia z tytułu wykonywanej pracy,
 • odszkodowań na rzecz pracodawców za szkody spowodowane przez pracowników
 • roszczenia związane z zatrudnieniem na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianiem członków zarządów spółek,
 • odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS. KRUS i inne), a to w sprawach emerytur, rent i innych świadczeń.

W sytuacji gdy Klient wyrazi taką wolę, po ustaleniu istotnych dla niego celów, przygotowuję dokumenty z zakresu prawa pracy m.in. takie jak :

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji ,
 • umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • umowy dotyczące zachowania tajemnicy,
 • regulaminy pracy.

Jan Maszestow – radca prawny, podobnie jak adwokat świadczy usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie.